zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wykaz organizacji pozarządowych - Organizacje pozarządowe - Urząd Gminy Stara Kornica.

 

Pobierz PDF

Wykaz organizacji pozarządowych

 

Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy

STOWARZYSZENIE „KREDA”

 

Cele statutowe:

1.   wspieranie działań na rzecz aktywizacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców wsi Stara Kornica i Kornica Kolonia,

2.   podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi,

3.   pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

4.   działalność charytatywna,

5.    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

6.    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

7.    ochrona i promocja zdrowia,

8.    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

9.    promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

10.  aktywizacja kobiet, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

11.   działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

12.   działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

13.   nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

14.   krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

15.   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury fizycznej i sportu

16.   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

17.   ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

18.   porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

19.   upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

20.   upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,

21.   ratownictwo i ochrona ludności,

22.   pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

23.   działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami,

24.   promocja i organizacja wolontariatu,

25.  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1.    prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2.    prowadzenie działalności informacyjnej,

3.    współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu,

4.    nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami, które obejmują swoim działaniem obszary zbieżne z celami Stowarzyszenia,

5.    poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów,

6.    składanie wniosków o dotacje do organizacji i instytucji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych,

7.    wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych, organizowanie wolontariatu,          poszukiwanie dróg rozwoju aktywności społecznej,

8.    doradztwo i pomoc organizacyjno – rzeczową oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia,

9.    współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia w celu realizacji jego założeń,

10.  prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak tez integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców, działalność wydawniczą,

11.   inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska

 

 

Cele Stowarzyszenia:

1.    organizowanie życia społecznego mieszkańców wsi,

2.    podejmowanie działań na rzecz poprawienia jakości życia na wsi,

3.    działanie na rzecz poprawy pozycji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców wsi,

4.    umożliwienie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym mieszkańcom wsi aktywnego spędzania wolnego czasu,

5.     aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,

6.     działanie na rzecz poprawy infrastruktury na wsi,

7.     reprezentowanie interesów mieszkańców wsi,

8.     wspieranie działań na rzecz postępu informatycznego na terenach wiejskich,

9.      rozwój działalności kulturalnej i oświatowej,

10.   współudział w inicjowaniu i koordynacji prac na rzecz wsi i środowiska.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1.    współdziałanie z Wójtem oraz Radą Gminy Stara Kornica, a także Radą Sołecką wsi Wólka Nosowska,

2.    przygotowywanie wniosków w celu pozyskiwania grantów, subwencji i dotacji na realizację celów Stowarzyszenia, ze źródeł krajowych i zagranicznych,

3.     wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej,

4.     organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,

5.     organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, publicystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez,

6.     organizowanie szkoleń i kursów oraz innych form kształcenia dla mieszkańców wsi.

 

UG Kornica
  • e-tv
  • Krus
  • Mazovia
  • Mikroporady
  • Monitor Polski
  • Portal mapowy
  • SRW Park
  • Tygiel Doliny Bugu
  • WFOSiGW
  • Wrota Mazowsza
Logo Fundusze Europejskie, Mazowsze - serce Polski, Flaga Unii Europejskiej
Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
tel.: 048 083 358 78 22, fax: 048 083 358 78 93, email: gmina@kornica.org, http://www.kornica.org
NIP: 496-021-37-25, Regon: 030237724
Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x