zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony młodociani pracownicy - Oświata - Gmina - Urząd Gminy Stara Kornica.

 

Pobierz PDF

młodociani pracownicy

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Wnioskodawca

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Stara Kornica umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Urząd Gminy Stara Kornica,  Stara Kornica 191,  08-205 Kornica tel. 83 3587822Podstawy prawne:

 1)   art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 2010 r nr 244.

       poz. 1644);

2)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie

      praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r. poz. 1644);

3)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania

      zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2017 r. poz. 1641);

4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie

      stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz.

      UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

5)   Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie

      stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis 

      w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);

6)   Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

      publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1808 ze zm.);

7)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji

     przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53,

     poz. 311 z późn. zm.);

8)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń

     o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015r.,

     poz. 1983).

 

Dokumenty od wnioskodawcy:


1.  Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu   

     przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.
2.  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Procedura postępowania obowiązująca od 1 września 2012 r.:

1. O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Urząd Gminy Stara Kornica                    w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

- umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz  świadectwa pracy;

-  dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie                   z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

- dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych                    do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach                     w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

 

W związku z obowiązującym od 1.09.2017 r. art. 122, ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu                                      o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega                się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy                  w tym okresie;

informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

3.    Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

 - 8081 zł      - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 
36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej   

                        do okresu kształcenia;

- 254 zł         - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy
.

 

Od 1 stycznia 2013 r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Forma / sposób załatwienia: 
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przewidywany termin załatwienia: 
Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca               od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacja na temat opłat: 
Postępowanie nie podlega opłatom


 

Załączniki:

 1.  Wniosek  o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 2. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.

 3.  Oświadczenie o kosztach kwalifikowanych

 4.  Oświadczenie_o_otrzymanej_lub_nieotrzymanej_pomocy

   

UG Kornica
 • e-tv
 • Krus
 • Mazovia
 • Mikroporady
 • Monitor Polski
 • Portal mapowy
 • SRW Park
 • Tygiel Doliny Bugu
 • WFOSiGW
 • Wrota Mazowsza
Logo Fundusze Europejskie, Mazowsze - serce Polski, Flaga Unii Europejskiej
Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie
tel.: 048 083 358 78 22, fax: 048 083 358 78 93, email: gmina@kornica.org, http://www.kornica.org
NIP: 496-021-37-25, Regon: 030237724
Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x